Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
80/2018 2018-10-29 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniu 22 października 2018 roku podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła 43.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,96 złotych za 1 akcję, w transakcji stanowiącej 0,0179% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0179% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


Ponadto Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dnia 23 – 26 października 2018 roku Dom Maklerski mBank S.A., działając w imieniu i na rachunek Spółki podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył akcje Boryszew S.A. w ramach Programu skupu akcji własnych, przy czym Spółka wyjaśnia, iż transakcje te zostały zrealizowane przez Dom Maklerski mBank S.A. niezależnie od Boryszew S.A., (Spółka nie ma wpływu na wolumen oraz cenę nabywanych akcji) w ramach zlecenia o charakterze ramowym złożonego w dniu 22 października 2018 roku.


Zgodnie z informacją przekazaną przez Dom Maklerski mBank S.A.:
- w dniu 23 października 2018 roku zrealizowano nabycie 43.397 akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,90 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0181% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0181% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 24 października 2018 roku zrealizowano nabycie 44.909 akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,75 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0187% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0187% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 25 października 2018 roku zrealizowano nabycie 45.911 akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,70 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0191% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0191% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 26 października 2018 roku 45.622 zrealizowano nabycie akcji własnych Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,77 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0190% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0190% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji oraz po uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych, Spółka posiada bezpośrednio 16.471.403 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 13,3282% kapitału zakładowego i dających prawo do 31.987.572 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,3282% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 22 – 26 października 2018 roku.

 Transakcje z dnia 22.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 23.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 24.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 25.10.2018.pdf

 Transakcje z dnia 26.10.2018.pdf

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »