Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2019 2019-01-07 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 2 i 4 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:


- w dniu 2 stycznia 2019 roku 38.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,69 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0158% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0158% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 4 stycznia 2019 roku 38.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,68 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0158% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0158% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 18.399.831 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 14,1317% kapitału zakładowego i dających prawo do 33.916.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,1317% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 2 i 4 stycznia 2019 roku.

 Transakcje z 02.01.2019.pdf

 Transakcje z 04.01.2019.pdf

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »