Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2019 2019-01-11 Ogłoszenie przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.

Zarząd spółki Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 roku, Spółka oraz następujące podmioty: Pan Roman Karkosik, Pani Grażyna Karkosik, spółka Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako wzywający („Wzywający”) ogłosiły za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 29.245.000 akcji Alchemia, tj. na sprzedaż wszystkich akcji Alchemia znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających poziomu 100% kapitału zakładowego / ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia („Wezwanie”).


Podmiotem nabywającym akcje jest spółka Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie.


Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej w związku z przekroczeniem przez Wzywających progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 4,80 PLN za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym przepisami art. 79 Ustawy o ofercie publicznej.


W celu sfinansowania nabycia akcji w Wezwaniu Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytobiorca oraz Spółka jako gwarant zawarły w dniu 10 stycznia 2019 roku z HSBC Bank PLC z siedzibą w Londynie umowę kredytów o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2019.


Spółka informuje, że jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie publicznej.


Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »