Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2019 2019-01-28 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 21 - 25 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:


- w dniu 21 stycznia 2019 roku 25.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,58 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0104% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0104% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 22 stycznia 2019 roku 25.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,56 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0104% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0104% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 23 stycznia 2019 roku 45.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,59 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0188% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0188% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 24 stycznia 2019 roku 45.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,67 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0188% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0188% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 25 stycznia 2019 45.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,72 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0188% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0188% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 18.753.831 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 14,2792% kapitału zakładowego i dających prawo do 34.270.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,2792% ogólnej liczby głosów.


W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 21 – 25 stycznia 2019 roku.

 Transakcje z dnia 21.01.2019.pdf

 Transakcje z dnia 22.01.2019.pdf

 Transakcje z dnia 23.01.2019.pdf

 Transakcje z dnia 24.01.2019.pdf

 Transakcje z dnia 25.01.2019.pdf

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »