Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2019 2019-03-18 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa o ofercie) Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Boryszew S.A.”) informuje, iż w wyniku nabycia w dniu 13 marca 2019 roku przez spółkę zależną Impexmetal S.A.
w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.190.000 sztuk akcji Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (data rozliczenia transakcji: 15 marca 2019 roku), Grupa Kapitałowa Boryszew przekroczyła próg 50% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. (uzyskała nad Alchemią S.A. kontrolę w rozumieniu stosowanych przepisów rachunkowości), co spowodowało bezpośrednią i pośrednią zmianę udziału Boryszew S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. o więcej niż 2% oraz pośrednio (w związku z uzyskaniem możliwości sprawowania kontroli nad akcjami Boryszew posiadanymi przez Alchemia S.A.) przekroczony został próg 15% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Boryszew S.A. na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. w zawiadomieniu przekazanym do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2018 roku.
Przed dokonaniem ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. i Polski Cynk Sp. z o.o. 34.800.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących, po zaokrągleniu, 14,50% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do 34.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło, po zaokrągleniu, 14,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew 19.283.831 sztuk akcji własnych uprawniających do 19.283.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 8,03% udziału w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.,
- Impexmetal S.A. 13.346.169 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 13.346.169 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,56% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 2.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,90% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

Po dokonaniu ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Polski Cynk Sp. z o.o. i Alchemia S.A. 38.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi, po zaokrągleniu, 15,83% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:
- Boryszew S.A. 19.283.831 sztuk akcji własnych uprawniających do 19.283.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 8,03% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ i pośrednio poprzez spółki zależne:
- Impexmetal S.A. 13.346.169 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 13.346.169 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,56% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 2.165.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew,, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,90% udział
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,002% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,
- Alchemia S.A. 3.200.000 sztuk akcji Boryszew S.A. uprawniających do 3.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,33% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »