Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2019 2019-05-17 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A.

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, że w dniu 17 maja 2019 roku, Spółka oraz następujące podmioty: spółka Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie („Impexmetal”) oraz spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako wzywający („Wzywający”) ogłosiły za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 64.620.000 akcji Impexmetal, tj. na sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal znajdujących się w obrocie giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu Wzywających. W związku z ogłoszonym wezwaniem planowane jest osiągnięcie przez Wzywających stanu, w którym Wzywający łącznie będą posiadać 190.000.000 akcji Impexmetal, uprawniających do 190.000.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. („Wezwanie”).

Podmiotami nabywającymi akcje będą Spółka oraz Impexmetal.
Ogłoszenie Wezwania nastąpiło na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 4,25 PLN za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym w art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W celu sfinansowania nabycia akcji w Wezwaniu przez Impexmetal Spółka jako gwarant i Impexmetal jako kredytobiorca zawarły w dniu 16 maja 2019 roku z HSBC France Spółka Akcyjna Oddział w Polsce umowę kredytu, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2019. Nabycie akcji przez Spółkę zostanie sfinansowane ze środków własnych.
Spółka informuje, że jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu przez Impexmetal i Spółkę Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie publicznej.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »