Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2019 2019-05-29 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku.

 

 

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………………………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 27/2019 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew
w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2018 rok, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.859.010 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 44.720 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 45.224 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6.630 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.768 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”


dot. pkt 8 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2018 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2018 rok, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 4.236.757 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 140.844 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 155.209 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 72.817 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 78.453 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 stycznia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków:
- Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 19 stycznia 2018 roku,
- p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 19 stycznia do 7 listopada 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”

 

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2018 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 44.720 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia tysiące złotych) przeznaczyć na zasilenie kapitału – zyski zatrzymane.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 17 stycznia 2019 roku wybór Pana Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana …………………… do Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Z dniem ……….. roku odwołuje się Panią/Pana …………………… ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

 

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Zarząd Boryszew S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do umorzenia.
§ 2
Zarząd Boryszew S.A będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z Art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych („Standard”).
§ 3
1. Łączna liczba akcji nie będzie większa niż (słownie: ……….) akcji, które stanowią ……..% kapitału zakładowego Spółki.
2. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („Ustawa”). Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
3. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt (i) uchwały, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), („Rozporządzenie MAR”) oraz Standardu.
4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków które mogą być przeznaczone na ich nabycie.
5. Zarząd, kierując się interesem Boryszew S.A. oraz po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
6. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 3 ust. 5 zobowiązuje się Zarząd Boryszew S.A. do podania informacji do publicznej wiadomości w sposób właściwy dla publikacji informacji poufnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR w sposób określony w Ustawie.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2019 roku.”

 

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:
§ 1
Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczonego na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku, w kwocie…………………….. .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

dot. pkt 17 planowanego porządku obrad
(Projekt)
„Uchwała nr…..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
1. Skreśla się § 6a.
2. W § 13 dotychczasowy ust. 10 oznacza się jako ust. 9.
3. W § 13 dodaje się ust. 10 o treści:
„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału
w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”
4. Skreśla się § 17.
5. Dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 17.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

 

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1 – 3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych
Projekty uchwał nr 4 – 19
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za rok obrotowy.
Projekt uchwały nr 20
Uchwała związana z zapisem § 12 ust. 1 Statutu Spółki, wymagającym zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokonanego przez Radę Nadzorczą uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego złożył rezygnację z członkostwa w Radzie.
Projekty uchwał nr
Uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej Spółki – ten punkt porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
Projekty uchwał nr
Uchwała dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
W dniu 25 czerwca 2019 roku, w związku z upływem okresu na jaki był uchwalony, zakończy się program skupu akcji własnych, przyjęty uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2014 roku (z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając aktualną sytuację na rynkach finansowych, mającą istotny wpływ na wycenę wartości akcji Boryszew S.A., Zarząd Spółki uznaje za korzystne przyjęcie nowego programu skupu akcji własnych.
Zdaniem Zarządu akcje Spółki w stopniu znaczącym wycenione zostały poniżej ich rzeczywistej wartości. W tych okolicznościach zatem nabywanie akcji własnych przez Spółkę jest w pełni uzasadnione.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

W załączeniu:

 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.pdf

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).


Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »