Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
30/2019 2019-06-05 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Alchemia S.A.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku powziął informację o rozliczeniu przymusowego wykupu akcji Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Alchemia”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, oprócz Spółki, następujące podmioty: Roman Karkosik, Grażyna Wanda Karkosik, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Eastside – Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Porozumienie Akcjonariuszy”) („Przymusowy Wykup”).
Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Alchemia należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Alchemia niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,30 PLN (jeden złoty i 30/100) każda, stanowiących, po zaokrągleniu, 1,51% udziału w kapitale zakładowym Alchemia oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 2.618.926 (dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia, co stanowi, po zaokrągleniu, 1,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia.
Akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez Impexmetal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie.

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »