Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
44/2019 2019-08-09 Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.

Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku powziął informację o rozliczeniu przymusowego wykupu akcji Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Impexmetal”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną porozumienia akcjonariuszy, w skład którego wchodzą, oprócz Spółki, następujące podmioty: Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Porozumienie Akcjonariuszy”) („Przymusowy Wykup”).
Przedmiotem Przymusowego Wykupu były wszystkie akcje Impexmetal należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy, tj. 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda akcja, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% udziału w kapitale zakładowym Impexmetal oraz uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 10.700.617 (dziesięć milionów siedemset tysięcy sześćset siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, co stanowi, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal.
Akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez Impexmetal i Spółkę, w tym:
1) Impexmetal S.A. nabyła 10.480.617 akcji zwykłych na okaziciela,
2) Spółka nabyła 220.000 akcji zwykłych na okaziciela.Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »