Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
45/2019 2019-08-12 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku, w ten sposób, że:


1) skreśla się § 6a,
2) w § 13 dotychczasowy ust. 10 oznacza się jako ust. 9,
3) w § 13 dodaje się ust. 10 o treści: „Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”,
4) skreśla się § 17,
5) dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 17.

 

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 Jednolity tekst Statutu Spółki.pdf

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Szczegółowa podstawa prawna: § 6 w zw. § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »