Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2020 2020-05-29 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 14 maja 202 roku w sprawie podpisania planu połączenia pomiędzy Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pierwszego zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Boryszew S.A. – jako Spółki Przejmującej z SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. – jako Spółka Przejmowana.


Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
4. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
5. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej
i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.
6. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 KSH, wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH.


Działając na podstawie art. 500 § 21 KSH, Zarząd Spółki informuje, iż Plan połączenia jest dostępny do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek: www.boryszew.com i www.spvboryszew3.com.pl nieprzerwanie od dnia 14 maja 2020 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020 roku.


Akcjonariusze Boryszew S.A., od dnia 14 maja 2020 roku do dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o połączeniu, mogą w Biurze Zarządu Spółki w Alejach Jerozolimskich 92, 00–807 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 KSH.


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 15 czerwca 2020 roku, w którego porządku obrad przewidziane jest m.in. podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką przejmowaną oraz projekty uchwał Zgromadzenia zostały opublikowane w raportach bieżących nr 10/2020 i nr 11/2020 z dnia 19 maja 2020 roku.

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »