Grupa Boryszew

Zasady etyczne

A A A

torun_7564.jpg

Realizując swoją misję oraz strategię rozwoju Grupa Kapitałowa Boryszew działa w zgodzie z podstawowymi zasadami etyki biznesu.

Przejrzystość

Ściśle przestrzegamy obowiązujących spółki publiczne zasad ładu korporacyjnego oraz kodeksu dobrych praktyk – dotyczących zarówno funkcjonowania statutowych organów Grupy i wchodzących w jej skład podmiotów, jak i relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy: pracownikami, akcjonariuszami, inwestorami, dostawcami, klientami, instytucjami rynku, społecznościami lokalnymi. W naszej polityce informacyjnej kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności oraz równego dostępu. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na bezwzględnej uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Odpowiedzialność

Jesteśmy dojrzałą organizacją przemysłową w pełni świadomą swoich obowiązków wobec otoczenia społecznego i środowiskowego. Nasze decyzje biznesowe podejmowane są nie tylko w oparciu o analizy czysto finansowe, ale uwzględniają również ich długofalowe skutki socjalne i ekologiczne. Kluczowe sfery odpowiedzialności biznesowej Grupy Kapitałowej Boryszew obejmują:

  • W stosunku do pracowników > zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • W stosunku do inwestorów > zapewnienie długookresowego wzrostu wartości spółki
  • W stosunku do klientów > zapewnienie wysokich standardów jakości produktów
  • W stosunku do dostawców > zapewnienie partnerskich, wzajemnie korzystnych warunków współpracy
  • W stosunku do instytucji rynku > zagwarantowanie przestrzegania obowiązujących regulacji, norm prawnych i kodeksów dobrych praktyk,
  • W stosunku do społeczności lokalnych > dbałość o stan środowiska naturalnego i wsparcie wszelkich inicjatyw na rzecz ich cywilizacyjnego rozwoju.

Uczestnictwo

Działamy w oparciu o dialog społeczny prowadzony zarówno z pracownikami oraz reprezentującymi ich organizacjami, jak i ze społecznościami lokalnymi oraz innymi grupami interesariuszy. Dialog społeczny rozumiemy jako:

  • Proces konsultacji poprzedzający podejmowanie decyzji, mogących mieć istotny wpływ na nasze otoczenie biznesowe, społeczne i środowiskowe prowadzony w celu pozyskania społecznej akceptacji tych decyzji,
  • Proces komunikowania kierownictwu Grupy oraz wchodzących w jej skład spółek istotnych z punktu widzenia interesariuszy problemów powstających we wzajemnych relacjach.
Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »